Vatten Avlopp Kretslopp » Konferensens experter tar sig an dina frågor

Konferensens experter tar sig an dina frågor

Ta chansen till en unik möjlighet att diskutera både dina egna och andras frågor under Vatten Avlopp Kretslopp 2020. Till årets konferens utökar vi den populära programpunkten Fråga experten så att vi har två expertpaneler, en om dagvatten och va-planering samt en om små avlopp.

Sista datum för att ställa frågor är passerat. Tack till er som ställt frågor!

VA-guiden väljer nu ut och fördelar frågor till expertpanelen. Vi ser fram emot två spännande frågepass på VAK.

Läs mer om experterna nedan.

Dagvatten och VA-planering


Emma Sjögren, WSP Environmental

Emma är senior miljö- och hållbarhetskonsult med stor erfarenhet av va-strategiska frågor och prövning av vattenverksamhet. Emma kan bl a besvara frågor om bedömning av behovet av allmän va-försörjning (§ 6), bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten och vilka verktyg det finns att använda. Hon svarar även på frågor om GIS-stödet för små avlopp och ansvarsfrågor om spillvattenförsörjning och dagvattenhantering där lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken möts.


Jonas Andersson, WRS

Jonas är agronom med många års erfarenhet av hantering av dag- och spillvatten, konstruktion och skötseln av dammar, våtmarker och andra reningstekniker. Jonas gör utredningar, projekterar, driver utvärderingsprojekt och har stor erfarenhet av att utbilda inom dagvattenområdet. Ställ frågor om dagvattenteknik till Jonas.


Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas är jurist och Juris Dr. Han har lång erfarenhet inom området och är en efterfrågad föreläsare inom miljöjuridik och förvaltningsrätt. Ställ frågor om all juridik kopplat till dagvatten och va-planering.


Margareta Lundin Unger, HaV

Margareta är utredare för god vattenkvalitet vid Åtgärdsavdelningen, Havs- och vattenmyndigheten. Ställ frågor som rör va-planering som till exempel dricksvattenplaner samt myndighetens ansvar och roll.

Små avlopp 


Inga Herrmann, Luleå Tekniska Universitet

Inga är biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och forskar inom VA-teknik och små avlopp. Ställ gärna frågor om jämförelser av olika små avloppssystem, uppföljning av markbaserade anläggningar, fosforfilter med mera.


Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas är jurist och Juris Dr. Han har lång erfarenhet inom området och är en efterfrågad föreläsare inom miljöjuridik och förvaltningsrätt. Ställ frågor om all juridik kopplat till små avlopp.


Maja Englund, VA-guiden

Maja har en bakgrund som miljöinspektör och har arbetat vidare med bland annat små avlopp inom RISE Jordbruk och livsmedel. Sedan januari 2020 är hon VD för VA-guiden. Ställ frågor kring uppföljning av befintliga anläggningar, handläggning och teknik för små avlopp.


Representanter från VVS-fabrikanternas råd

VVS-fabrikanterna

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och va-industrins branschorganisation. Bland rådets medlemmar finns bland annat företag som tillverkar och marknadsför produkter för små avlopp. Ställ frågor om avloppsteknik, CE-märkning, tillverkarnas syn på uppföljning av anläggningar och allt som hör till avloppsprodukter.


Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg, HaV

Åsa och Bodil har tagit fram Havs- och vattenmyndighetens vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp. Ställ frågor som rör vägledningarnas innehåll, HaV:s tolkning av lagstiftningens krav samt myndighetens ansvar och roll.


Apropå dina uppgifter och frågor

VA-guiden väljer ut och fördelar frågor som konferensens expertpaneler tar sig an. Vi frågar om namn och e-post för att kunna ställa eventuella frågor om inskickade frågor. Personuppgifterna sparas endast till och med april 2020 för att underlätta konferensen och lämnas inte vidare till någon annan part.

Anmälan till konferensen

Till konferensprogrammet

VA-guidens integritetspolicy