Vatten Avlopp Kretslopp » Program

Program

Hemsidesprogram_framsidaUnder Vatten Avlopp Kretslopp kommer ungefär 40 föredrag att hållas, med varierande ämnen och perspektiv.

Kolla gärna igenom programmet för att förbereda dig inför anmälan som öppnar nu på fredag den 7 december. Vad klappar ditt hjärta extra mycket för? Små avlopp, dagvatten eller va-planering? Vilka parallella seminarier ska du välja?

Och du, missa inte förkonferensen där vi värmer upp inför konferensen med nätverksträffar och en guidad busstur med dagvatteninriktning.

Till anmälan

 


Onsdag

08.30–09.30 Registrering och kaffe i utställning
09.30-11.30 Välkomna till Halmstad! – Mattias Rossköld, kommundirektör och Mattias Mattsson, VD VA-guiden

Source2Sea – så arbetar HaV med vatten i ett avrinningsområdesperspektiv – Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten

Slutet är nära! En provokation om framtidens va – David Nilsson, föreståndare KTH Vattencentrum

Halmstad kommunicerar värdet av vatten – Ellinor Waldemarson, kommunekolog  Halmstads kommun och Mattias Leijon, förvaltningschef LBVA

VA-aktuellt:

  • Havs- och vattenmyndigheten om regionala vattenförsörjningsplaner  – Margareta Lundin Unger, utredare Havs- och vattenmyndigheten
  • SGU om regeringsuppdraget om grundvatten och dricksvatten – Jakob Levén, enhetschef SGU
  • Naturvårdsverket om aktuella uppdrag inom dagvatten – Pontus Cronholm, handläggare Naturvårdsverket
  • Avfall Sverige om statliga utredningen om slam och fosforåterföring – Jenny Westin, rådgivare Avfall Sverige
11.30–12.15 Tid i utställningen och temapromenader
12.15–13.00 Lunch
13.00–14.45 Parallella seminarier

1. Bättre prövning av små avlopp

Ny vägledning för prövning av små avlopp – Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg, Havs- och vattenmyndigheten

Nytt i vägledningen om grundvatten och provgropar – David Eveborn, Sveriges Geologiska Undersökning

Så förbättrar vi tillståndsprocessen – VA-guiden leder diskussion och erfarenhetsutbyte

Smart miljöinformation om små avlopp – Markus Edström och Annica Magnusson, Havs- och vattenmyndigheten

2. Skyfallshantering – från plan till praktik

Vägledning till skyfallskartering – Erik Bern, MSB och Erik Mårtensson, DHI

Så kan vi tillsammans göra plats för vattnet – Kristina Hall, VA SYD

Klimatanpassning i Getinge – Översvämningsskydd, naturvård och rekreation på en och samma gång – Ellinor Waldemarson, Halmstads kommun

14.45–15.30 Tid i utställningen och temapromenader. Kaffe serveras
15.30–17.00 Parallella seminarier

3. VA-planering 2.0

Så här jobbar vi vidare med va-planen – Lennart Lorick, Falkenbergs kommun

Kommunikation kring va-föreningar utvecklar vår va-planering – Ulrika Haij och Hannes Rydberg, Kungsbacka kommun

Va-planering – det blir aldrig som man tänkt sig – Hans Sandberg, Umeå kommun

Va-planeringens utmaningar – Diskussion mellan myndigheter och kommuner

4. Från källa till källare – hantering av stigande vattennivåer

Havsnivåhöjning – nu och i framtiden – Signild Nerheim, SMHI

Vattnet i Göteborg – perspektiv från beställare och konsult – Mattias Salomonsson, Sweco och Glen Nivert, Göteborg Kretslopp och Vatten

Risk för översvämningar i Falsterbonäset – Anna Möller, Vellinge kommun

5. Fråga experten – små avlopp

Expertpanelen tar sig an inskickade frågor. Panel: David Eveborn, SGU; Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik;
Maria Hübinette, Din VA-konsult; Representanter från VVS-fabrikanternas råd


Torsdag

08.00–08.30 Registrering för nya deltagare och kaffe i utställningen
08.30–10.00 Expertsamtal i morgonsofforna

  • Vattenbrist och återanvändning av vatten – Anna Wallerfors, Region Halland; Rolf Larsson, Lunds Tekniska Högskola och Birger Wallsten, dricksvattenexpert Svenskt Vatten
  • Hur ska vi få folk att förstå? – Lars-Olof Johansson, miljöpsykolog Göteborgs Universitet och Nina Steiner kommunikatör, VA SYD

Avlopp & Kretsloppspriset 2019

  • Förra årets pristagare:
    Marinette Hagman, forsknings- och utvecklingsansvarig NSVA
  • Utdelning av Avlopp & Kretsloppspriset 2019
10.30–12.00 Parallella seminarier

6. Dagvattenhantering – åtgärdsarbete i teorin kontra verkligheten

Ny metod för beräkning av åtgärdsbehov för dagvattenrening från planområden utifrån beräknad acceptabel belastning kopplat till miljökvalitetsnormer  – Thomas Larm, StormTac

Optimering av åtgärdsförslag med hänsyn till både vattenkvalité och skyfallshantering – Markus Petzén, DHI

Utvärdering av växtbäddars funktion – Vikten av rätt utformning, installation och underhåll? – Godecke Blecken, Luleå Tekniska Universitet

7. Kretslopp på kartan

Kretsloppsprojekt i Sverige – VA-guiden ger en översikt

Kraftsamling för cirkulära robusta system – Maria Lennartsson, Stockholms stad och Elisabeth Kvarnström, RISE

Hushållningsprincipen och va – 20 år utan rättspraxis – Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

12.00–13.15 Lunch
13.15–15.00 Parallella seminarier

8. Skydda och spara vårt vatten

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering – Jenny Enberg, Länsstyrelsen i Stockholm

Vattenskyddsområde i en växande stad – hur funkar det? – My Olausson och Henrik Kjellgren, Laholmsbuktens VA

Storsudret på Gotland – Hushållning med grundvatten, regnvatten och avloppsvatten – Micael Tiouls, Region Gotland

Svensk Vattens perspektiv på att skydda och spara vårt vatten –Birger Wallsten, Svenskt Vatten

Sammanfattning och avslutning

9. Tillsyn och digitalisering av små avlopp

Så arbetar kommunerna med tillsyn – VA-guiden frågar och jämför

Tillsyn, taxor och tydlighet – Stefan Engblom och Maria Högqvist, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

E-tjänster och digitala verktyg i handläggning av små avlopp – Karolina Röstlund och Matilda Ullström Norrtälje kommun

Sammanfattning och avslutning