Dagvatten

Konferensprogram för Dagvatten, torsdag 16/3

13.15-13.25 Aktuellt på dagvattenområdet och på Dagvattenguiden
Hannes Öckerman, VA-guiden
13.25-14.10 Temapromenad i utställningen
14.10-14.35 Norrköping jobbar med markavvattning och ansvarsfrågor för dikenAnna Bellner, Norrköping Vatten och Avfall AB
14.35-15.00 VISUAL WATER – Visualisering för klimatrobust dagvattenplanering – Erik Glaas, Linköpings universitet
Regeringsuppdrag för dagvatten – Jenny Oltner och Pontus Cronholm, Naturvårdsverket
15.00-15.30 Tid i utställningen – Conclean bjuder på KAFFE
15.30-16.00 Stockholm stad har satt en nivå för fördröjning och rening av dagvatten – Eva Vall, Stockholm Vatten och Avfall
16.00-16.30 Vilken indata behövs för att dimensionera en anläggning rätt? – Thomas Larm, StormTac AB
16.30-17.00 Utnyttja stadens hårdgjorda ytor för att minska risken för översvämning – Björn Schouenborg, CBI Betonginstitutet